Partners

fam

De volgende organisaties en instellingen zijn samenwerkingspartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugdgezondheidszorg

logo ggd

 

 

De GGD Jeugdgezondheidszorg begeleidt ouders, kinderen en jongeren bij de ontwikkeling tot de volwassenheid. Een greep uit het aanbod:

 • zwangerschapscursussen of –yoga;
 • gehoorscreening en hielprik bij baby's;
 • borstvoedingsvoorlichtingen;
 • het consultatiebureau;
 • het rijksvaccinatieprogramma;
 • onderzoek van kinderen op de basisschool en jongeren op het voortgezet onderwijs;
 • een brede vraagbaak voor advies en informatie op alle mogelijke gebieden.

De Jeugdgezondheidszorg biedt diverse mogelijkheden tot ondersteuning bij het opvoeden van kinderen en de ontwikkeling van jongeren.
Cursussen en trainingen, opvoedspreekuren, (on line)advisering, themabijeenkomsten en specifieke programma’s zoals Video Home Training en VoorZorg, bieden een breed platform voor begeleiding, advisering en het verkrijgen van informatie.

Voor meer informatie: www.ggdzw.nl
_____________________________________________________________________

MEE

logo mee

 

Gewoon meedoen, ook als u een beperking heeft of chronisch ziek bent. Soms heeft u daar ondersteuning bij nodig. MEE biedt u informatie, advies en ondersteuning op maat. U kunt met al uw vragen terecht over school, werk, opvoeding, vrienden en relaties, wetgeving, geldzaken, wonen, vrije tijd of sport. Een consulent van MEE kijkt samen met u wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt.

Onze dienstverlening is onafhankelijk en gratis, een verwijzing is niet nodig.

Voor meer informatie: www.meeaz.nl, bel 0299-412612 of mail informatie@meeaz.nl
_____________________________________________________________________

Maatschappelijk werk/School maatschappelijk werk

logo smd

 

 

 

De SMD is er voor iedereen die op een bepaald moment in zijn leven extra ondersteuning kan gebruiken. Ook voor ouders met kinderen heeft de SMD een ondersteuningsaanbod.
De schoolmaatschappelijk werkers werken samen met scholen om de situatie van kinderen waar dit nodig is, te verbeteren. De SMD biedt verder ondersteuning op de volgende terreinen: gezinsbegeleiding, omgangsbemiddeling tussen gescheiden ouders, hulp bij (verwerken van) echtscheiding (cursus kind en scheiding), begeleiden bij opvoedingsproblemen, informatie en advies over relevante wet- en regelgeving. Er zijn geen kosten en u heeft geen verwijzing nodig.

Voor meer informatie: www.smdzw.nl  

_____________________________________________________________________

Samenwerkingsverband Primair onderwijs

logo zorgplatform

 

 

 

 

Het Zorgplatform is onderdeel van het Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs en is een centraal aanmeld- en consultatiepunt voor ouders, scholen en instellingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Doel van het Zorgplatform is om voor iedere leerling in het basisonderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijk hulpaanbod te bieden.

Taken van het Zorgplatform

 • Consultatieve taak: Basisscholen en hulpverleners kunnen voor consultatie over te volgen trajecten contact opnemen met het Zorgplatform.
 • Onderzoekstaak: Om antwoord te kunnen geven op de vraag: “Welke hulp en ondersteuning heeft dit kind nodig?" wordt diagnostisch onderzoek uitgevoerd.
 • Adviserende taak: Op basis van de hulpvraag, verkregen uit onderzoek, wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moet zien.
 • Trajectbegeleiding: Het Zorgplatform stemt de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af, zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden.

 Voor meer informatie: www.swvwaterland.nl
_____________________________________________________________________

Samenwerkingsverband VO Waterland

logo vo svo

 

 

 

 

 •  OPDC

Het OrthopPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) vervult de rol van kenniscentrum voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Waterland die participeren in het samenwerkingsverband en verzorgt naast consultatie, specialistische inhoudelijke ondersteuning bij onderwijs- en opvoedkundige vragen.

Het kenniscentrum biedt algemene en specifieke ondersteuning voor individuele docenten, docentengroepen of teams bij het verbeteren van de zorgverlening in het onderwijs. Daarnaast heeft het OPDC een aanbod van schoolmaatschappelijk werk, diagnostiek, advisering, coördinatie van remedial teaching op schoolniveau en ambulante leerlingbegeleiding.

 • ReboundTOP 

ReboundTOP is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen van 12 tot 16 jaar, die ingeschreven staan in het regulier voortgezet onderwijs in Waterland.
ReboundTOP is bedoeld voor jongeren die door gedragsproblemen en/of motivatieproblemen tijdelijk niet het lesaanbod in hun reguliere school kunnen volgen.
Zij krijgen in maximaal 10 weken de gelegenheid om de verstoorde relaties te herstellen en de achterstanden in de lesstof te weg te werken. Het is een voorziening waar onderwijs en (jeugd)hulpverlening Spirit! samenwerken om schooluitval te voorkomen.

_____________________________________________________________________

Jeugdbescherming regio Amsterdam

Jeugd bescherming

 

 

 

De Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) gaat uit van de rechten van het kind op een veilige opvoeding. Kinderen moeten kunnen opgroeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene die volwaardig kan meedoen in de maatschappij.

Meestal kunnen ouders zelf zorgen voor een veilige opvoedingssituatie, of kunnen ze dat met hulp van een Centrum voor Jeugd en Gezin in hun buurt. Als de ouders niet gemotiveerd zijn om te zorgen voor een veilige ontwikkeling, dan is de inzet van de specialisten van JBRA nodig, die bescherming kunnen bieden. JBRA gaat dan direct aan de slag met het hele gezin om de kinderen zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam onderneemt direct actie wanneer kinderen in de knel zitten.
Het gaat hierbij om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden, maar ook om kinderen die het ontbreekt aan gezag, structuur en geborgenheid.
De Jeugdbescherming zorgt ervoor dat de juiste stappen worden gezet om deze bedreigingen van hun veiligheid weg te nemen.
JBRA is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, maar de inzet kan soms worden voortgezet tot 23 jaar.  

Voor meer informatie: http://www.jbra.nl/

_____________________________________________________________________

Spirit! Jeugd & Opvoedhulp

Spirit Logo

Spirit staat klaar voor jeugdigen en gezinnen die de aansluiting met de samenleving missen. We kijken naar hoe ieder mens is en helpen zonder waardeoordeel. We zien verschil, maar handelen op basis van respect en gelijkheid. Met Spirit willen we een afspiegeling zijn van de samenleving die wij intrinsiek nastreven: een inclusieve, pluriforme maar herbergzame samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, en waarin mensen voor elkaar opkomen.

Leidende principes

De dromen, wensen, behoeften en ambities van jeugdigen en hun gezin, hoe zij in het leven willen staan en de vraag die zij op basis daarvan hebben. Dát vormt het vertrekpunt van ons handelen, níet onze zorg. Onze hulp is daardoor divers en altijd op maat, en bestaat uit ondersteuning, begeleiding, coaching en zorg. De basis van onze werkwijze:
•    Liefdevolle relatie: We staan liefdevol en onvoorwaardelijk naast de jeugdigen en hun gezin. We zien, horen en erkennen hen op een aandachtige en open manier. En we blijven erbij, ook als het moeilijk wordt.
•    Perspectief en ruimte voor ontwikkeling: We creëren een omgeving waarin jeugdigen leren, fouten mogen maken, zich ontwikkelen en veilig opgroeien.
•    Veerkrachtige medewerkers: We zijn veerkrachtig en in staat om met onmacht en tragiek om te gaan. Dit vraagt ook in het kunnen beheren van eigen emoties en goed voor jezelf zorgen.
Ik wil contact opnemen met Spirit; 020 540 05 00
www.spirit.nl

 

 

Hulp nodig of vragen?